Tijd en plaats

Vrij toegankelijk
Koinonia is een vrij toegankelijke studievereniging die open staat voor iedereen, van wat ‘staat of conditie hij of zij ook zij’. De bijeenkomsten worden door jongeren en ouderen van alle leeftijden bezocht. De studievereniging is een zelfstandige vereniging. Ze gaat niet uit van een kerk of kerkelijke gemeente. De grondslag van de vereniging is Gods heilig en onfeilbaar Woord en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften: de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de Heidelbergse Catechismus, de Confessio Belgica (NGB) en de Dordtse Leerregels.

Geen lidmaatschap en contributie, wel collecte
De vereniging kent geen leden. Er is geen sprake van lidmaatschap. Bezoekers betalen daarom ook geen contributie en evenmin entreegeld. Wel wordt er tijdens elke bijeenkomst, direct voor de pauze, gecollecteerd met het oog op de kosten van zaalhuur, spreker, advertenties en catering. Om u een idee te geven: de kosten komen per bijeenkomst neer op € 7,50 tot € 10,00 per bezoeker.

Plaats
We komen bij elkaar in verenigingsgebouw ‘De Open Deur’ van de Nederlandse Hervormde Kerk te Lienden. Het gebouw staat direct achter de mooie witte Nederlandse Hervormde Kerk. Het adres van ‘De Open Deur’ is: Papestraat 3, 4033 ED Lienden

Tijd
We komen in principe elke eerste zaterdagmiddag van de maand bij elkaar, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Om redenen kan soms van die eerste zaterdag afgeweken worden en wordt het de tweede, en als het niet anders kan, de derde zaterdag van de maand. Zie voor de vergaderdata het Jaarprogramma in de rubriek ‘Wat doen we’. Voor alle activiteiten geldt: “indien de Heere wil, en wij leven, zo zullen wij dit of dat doen” (Jacobus 4:15).

We beginnen om 14.00 uur en koffie of thee staan klaar om 13.30 uur.

Hartelijk welkom! Voor vragen: zie de rubriek VRAGEN (klikken).