Categoriearchief: Nieuws

Nieuws 5 mei 2012 – Promotie dr. H.A. de Bruijn op Revius en haar lezing over Revius voor Koinonia

Deo volente aanstaande dinsdag 8 mei 2012, promoveert H.A. (Enny) de Bruijn op Jacobus Revius. Een paar dagen later – op zaterdag 12 mei – houdt de kersverse doctor een lezing over Revius’ leven en werk voor onze studievereniging. Uit het vuistdikke proefschrift van mevrouw De Bruijn blijkt, dat Jacob Revius niet alleen de dichter is van het beroemde vers: ” ’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten”. Hij mengde zich vooral in alle belangrijke debatten van de 17e eeuw. Enny de Bruijn combineert in deze biografie voor het eerst Revius als dichter, theoloog en geschiedschrijver en komt zo tot verrassende inzichten over de leef – en denkwereld van een van de belangrijkste gereformeerde opinieleiders in de Gouden Eeuw. In haar toegankelijk geschreven studie vertelt De Bruijn onder meer het spannende verhaal van Revius’ gevecht met de filosoof René Descartes. Ze laat zien hoe gepassioneerd Revius zich mengde in discussies over de regentenpolitiek, de omgang met rooms-katholieken, joden en moslims, de predestinatieleer, literatuur en astronomie. Dankzij de combinatie van theologische en literaire bronnen komt de figuur van Revius in een nieuw licht te staan. Als u HIER klikt, treft u het interview met Enny de Bruijn aan dat met het oog op haar aanstaande promotie, in het RD van woensdag 3 mei jongstleden verscheen. Lees HIER het verslag van de promotieplechtigheid in het RD. Enny de Bruijn (1968) studeerde Nederlandse taal – en letterkunde in Utrecht. Ze behoorde in het (verdere ) verleden tot de bezoekers van Koinonia. In het kader van het jubileumjaar – 25 jaar Koinonia – nodigt het bestuur dit verenigingsseizoen bewust sprekers uit die voorheen tot de bezoekers van Koinonia behoorden. Mevrouw De Bruijn hoopt ons een indruk te geven van het leven en werk van Revius. Ook zal ze enkele van zijn gedichten aan de bezoekers voorleggen en met met de aanwezigen bespreken. We zingen daarnaast enkele door Revius berijmde psalmen. Als u nog meer artikelen, die over het proefschrift en de promotie van dr. De Bruijn verschenen, wilt lezen, klik dan op onderstaande links:

– Friesch Dagblad, een artikel van Tjerk de Reus.
Zie ook de website van Enny de Bruijn, met onder meer informatie over andere publicaties die ze het licht deed zien.

Nieuws 5 maart 2012 – RD-verslag lezing prof. dr. De Reuver

Afgelopen zaterdag refereerde prof. dr. A. de Reuver voor Koinonia over het onderwerp ”Het gebed”. Enkele citaten uit zijn lezing: „De eenswillendheid met God is een weg tegen vlees en bloed. Gebedsovergave is een wonder, een gave van hogerhand. Het initiatief ligt bij God. Hij heropent het gesprek. Aan elke gebedsweg gaat het wonder van Gods genade vooraf. Bidden is een appèl doen op God beloften.”  En: „Bidden heeft de hoogste prioriteit. We zijn radicaal aangewezen op Gods bijstand. Zonder Hem kunnen we niets doen. De Heere werkt uit genade, op het gebed. Wie niet wil bidden gedraagt zich even dwaas als iemand die in de woestijn een bron dichtgooit en aan de verdorring is overgeleverd.” In het RD van 5 maart stond een verslag van de bijeenkomst en de lezing van afgelopen zaterdag. Klik HIER om het verslag te lezen.

Nieuws 30 september 2011 – RD-artikel over 25-jarig bestaan Koinonia

Dit jaar bestaat studievereniging Koinonia 25 jaar. In 1986 vatten de heren H. Freeke en G. de Ruiter (toen Rhenen, nu Barneveld) het plan op, om voor jongeren een vereniging op te richten, niet alleen maar ook om ze een alternatief te bieden voor de zogenaamde ‘refo-café’s’ die her en der in den lande als paddestoelen uit de grond schoten. Genoemde heren betrokken daar later ook de heer Den Ouden uit (toen) Lekkerkerk bij, terwijl weer wat later de heren Verbeek (toen Leersum, nu Elst) en Van den Ende (Elspeet) toetraden tot het bestuur. De heer Freeke overleed onverwacht in 2003, de heer Den Ouden overleed na een ziekbed in 2008. De positieve doelstelling van de oprichters was: jongelui in een sfeer van studie en gezelligheid bij elkaar brengen. Studie en gemeenschap (= koinonia) zijn daarom de twee centra van de ellips die Koinonia heet. Lees HIER het artikel dat in het Reformatorisch Dagblad verscheen naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van studievereniging Koinonia. Klik op de link hierna, om het artikel vanaf deze website te lezen: RD-verslag Jubileum-interview G. Slootweg 25 jaar Koinonia – 30-09-2011.

Nieuws 17 januari 2011 – RD-artikel over lezing dr. C.S.L. Janse

In het RD van maandag 17 januari 2011 stond een artikel over de lezing die dr. C.S.L. Janse zaterdag 15 januari hield voor Koinonia. Dr. Janse refereerde over het onderwerp: “Christelijke politiek vandaag”. Hieronder de tekst van dat artikel. U kunt ook op de onderstreepte, blauwe titel hiernaast klikken:  RD-verslag Lezing dr. C.S.L. Janse over Christelijke politiek vandaag – 15-01-2011

“Geloven leidt tot principieel isolement. Het gevaar van principiële slijtage moeten we niet alleen bij anderen zoeken, maar ook bij onszelf.” Dat zei dr. C. S. L. Janse zaterdag in Lienden over het uitdragen van Gods geboden als norm voor de overheid. “Leven naar de eer van God en het heil van de medemens moet een aangebonden zaak zijn.” Op een bijeenkomst van de interkerkelijke studievereniging op gereformeerde grondslag Koinonia , traditiegetrouw in Lienden, sprak Janse over christelijke politiek en theocratie. Hij hield een lezing in plaats van dr. B.J. Spruyt, die door een onverwachte ziekenhuisopname verhinderd was. De oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad ziet sombere en heldere perspectieven voor christelijke politiek. Somber, omdat Nederland seculariseert. Maar helder omdat “Christus heeft overwonnen. Wij geloven in een wonderdoend God Die geen afstand doet. Dat geloven brengt ons in een principieel isolement. Het is niet anders.” Janse doelde op een politiek isolement. “Politiek moet over meer gaan dan burgerlijke en maatschappelijke deugden. Op onderdelen kun je het best met elkaar eens zijn, waarom niet? Maar op een bepaald punt scheiden de wegen. Je kunt niet deelnemen aan een coalitie met moslims, rooms-katholieken, vage protestanten of mensen die nergens aan doen.” “Moet de gereformeerde gezindte ook in een isolement leven?”, vroeg iemand. Janse vindt isolement een betrekkelijk woord. “In het kopen van voedsel of in beroepskeuze zullen niet veel verschillen zijn. Je moet het isolement niet zoeken als het niet nodig is. Bij zoiets als de zondagsinvulling is het hopelijk anders. Het gaat erom in het spoor van Gods geboden te lopen. Dat is geen isolement van 100 procent, maar het is wel wezenlijk.” Sommige vragenstellers uitten bezwaren tegen de eigen zuil van de gereformeerde gezindte. Identificatiefiguren met een sterk geestelijk leven ontbreken. Een enorme productie van christelijke boeken en kerkelijke bladen bemoeilijkt het uitdragen van een eenstemmig geluid. Intellectuelen helpen het “gewone volk” niet door bijvoorbeeld Calvijn relativerend neer te zetten als “iemand die op zondag als vrijetijdsbesteding met een roeiboot over het meer van Genève voer”. Kortom, “de zuil zet geen zoden aan de dijk”, stelde iemand. Maar zo ver ging Janse niet. “Bijzonder onderwijs en allerlei sociale verbanden zijn belangrijk in partnerkeus of het kiezen van vrienden. Als je mensen de wereld in stuurt, worden ze gehard. Maar de meesten gaan onderuit. In Schotland is de secularisering erg hard gegaan. Je kunt dat niet direct wijten aan het ontbreken van christelijk onderwijs, christelijke media of sociale verbanden om elkaar te steunen. Toch heeft dat waarschijnlijk wel meegespeeld.” Er zijn organisaties van eigen kleur opgericht, maar “begeerte, hebzucht en materialisme” vieren ook daarbinnen hoogtij, wordt gezegd. Janse ziet een parallel met de tijd van de richters en koningen in het Oude Testament. “Als een godvrezende koning opstaat, gaat het een poosje goed, maar niet voor altijd. Alle vormen van reformatie zijn gewenst, ook al zouden ze maar voor een halve generatie effect hebben.”

Nieuws 3 maart 2008 – RD-verslag lezing drs. Ben Hobrink over “Moderne wetenschap in de Bijbel”

Op maandag 3 maart 2008 verscheen in het Reformatorisch Dagblad een verslag van de lezing die drs. Ben Hobrink, op zaterdag 1 maart voor Koinonia hield. Hij refereerde over en naar aanleiding van het door hem geschreven – en inmiddels veel verkochte en zeer bekende – boek: ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’. De uitermate boeiende en zeer leerzame lezing zorgde voor een levendige discussie en nabespreking. De bijeenkomst werd druk bezocht. Klik HIER om het artikel te lezen.

Foto-impressie & Foto-collage van sprekers en bezoekers

Columnist Marcel de Haas in Ede. foto: Anton Dommerholt 27-09-12 opdr 3889

Dr. Marcel de Haas uit Ede sprak op 5 oktober 2013 over: “Veiligheidsbeleid van Den Haag tot Beijing”

Op zaterdag 5 september 2020 zongen we liederen van o.a. Newton, Toplady, Hart, Ryland, Cowper, Wesley en Bonar uit Gadsby’s Hymnbook. Ds. P. den Ouden leidde de gezongen liederen in. De muzikale leiding berustte bij Martijn den Haan. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Ariën de Pater (orgel), Anne-Marie van der Boom (orgel), Kees-Willem van der Boom (orgel), Jannieke van der Boom (harp).

Dr. W. Fieret 3

Dr. W. Fieret uit Woudenberg, refereerde op 1 december 2012 over: “1968 – 2012: De achtergronden van de veranderde leefwereld van jongeren”

Dr. H. Klink

Dr. H. Klink behoort tot de vaste sprekers van Koinonia. Hij refereerde al meer dan tien keer over onderwerpen als: Kierkegaard, Dr. W. Aalders, Kaj Munk, Bonhoeffer, Willem van Oranje, Rembrandt en de uitleg van de Bijbel, C.S. Lewis, Christelijk conservatisme, enz. enz.

Dr. Ewald Mackay voor Koinonia 2013-02

Dr. Ewald Mackay refereerde en vertelde op 2 februari 2013 op inspirerende en boeiende wijze, vanuit zijn persoonlijke biografie, over het onderwerp: “Gods hand in de geschiedenis”. De zaal zat vol: voorin de ouderen, achterin de jongeren. Klik op de foto voor een vergroting.

Prof. dr. A. Baars 4

Prof. Dr. A. Baars hield op 5 januari 2013 een lezing over “450 jaar Heidelbergse Catechismus”

 SAM_7660

Prof. Baars en (een deel van) zijn aandachtig gehoor. Klik op de foto voor een vergroting.

Lees verder Foto-impressie & Foto-collage van sprekers en bezoekers